විවෘත වෙළඳපළ අප සිතන තරම් විවෘත ද? – 2 කොටස

4 – කම්කරු ක්ෂේත‍්‍රයට අදාළ නීතීන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ක‍්‍රියාවලිය තුළ කම්කරු ක්ෂේත‍්‍රයට අදාළ නීති බොහෝ විට සකස් වී ඇත්තේ කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නොවේ. මෙම නීති සකස්ව ඇත්තේ තුන්වන […]

Read Article →