රාජනී – ඔබ සමාජ ව්‍යාපාරයකි

  ඇය පා ගමන තහනම් විය. නියෝගය පැමිණියේ කාගෙන් ද යන්න එම මොහොතේ අවිනිශ්චිත විය. දෘශ්‍යමාන තහනම ට වඩා අවිනිශ්චිත තහනම සැමවිටම බලවත් ය. එ් සමග සාකච්චා කළ නොහැක. සංස්කෘතික ප්‍රසංගයට තවත් මද […]

Read Article →