විවෘත වෙළඳපළ අප සිතන තරම් විවෘත ද?

විවෘත වෙළඳ ක‍්‍රියාවලියේ සීමාවන්  –  (1 කොටස) අප අද ජීවත් වන්නේ නිදහස් ආරථික ක‍්‍රමයක බව බොහෝ දෙනා කියනු අප අසා ඇත. එසේ නම් වෙළඳාමේ සාධාරණත්වයක් ගැන හෝ දැනුවත් පාරිභෝගිකයකු ගැන […]

Read Article →