ෆර්නැන්ඩෝ

ෆර්නැන්ඩෝ ඇසෙනවාද ඔබට රණබෙර හඬ සිහිපත් වේ තරු පිරිණු තවත් මෙවන් රාත‍්‍රියක් ගිනිමැල එළියට සිහින් හඬින් මුමුණමින් ඔබ සිටියා ගිටාරයේ තත් පිරිමදිමින් ඇතින් ඇසුණා බෙර හොරණෑ හඬ ළං වන විට […]

Read Article →