ඇදහිලි කල්ලි තේරුම් ගැනීමට – The Dangerous Devotion to Cults (Full Documentary)

සමාජයේ පවතින පොදු ආගමික සංස්ථාවන් සහ විවිධ කාල වල එම ආගමික අදහස්ම උච්චාරනය කරමින් ගොඩ නැගෙන ඇදහිලි කල්ලි අතර වෙනස අප සමාජ විද්‍යාත්මකව තේරුම් ගන්නේ කෙසේ ද? ආගමික මූලධර්මවාදී භාවිතාවන් […]

Read Article →