මේ මැතිවරණ වේදිකාව විසින් කිසිවක් වෙනස් කරනු ඇති ද?

ඔබ සොයන ස්වාමියා ඔබට හමුවීම. (2) දේශපාලනය අන් තැනක. 2004 වසරේ පැවති මැතිවරණයේ දී ජාතික හෙළ උරුමය පාර්ලිමේන්තු ආසන 8 ක් ලබා ගත්තේය. ” ඔබ සොයන ස්වාමියා ඔබට හමුවීම ” […]

Read Article →